Роєнко Вікторія Володимирівна

Доцент кафедри економічної кібернетики

Кандидат економічних наук, доцент

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дисципліни: актуарні розрахунки, моделювання в управлінні фінансовими процесами, економіко-математичні методи і моделі (оптимізаційні методи і моделі), економіко-математичні методи і моделі (економетрика).

 

Наукові інтереси: 

 • Нерівномірність розподілу доходів населення;
 • Фінансовий моніторинг;
 • Страхова справа.

Освіта:

2013 - науковий ступінь кандидата економічних наук, тема "Методичні засади інвестиційної діяльності страхових компаній" за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси та кредит, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України".

2010 - диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Фінанси», тема «Управління грошовими потоками підприємства», ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України».

Публікації:

Монографії, одноосібні, колективні:

 1. Роєнко В. В. Тенденції розвитку світового страхового ринку та місце України в ньому / В. В. Роєнко, С. О. Рубан // Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації : монографія / Козьменко О. В., Козьменко С. М., Васильєва Т. А. та ін. – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 133–149.
 2. Роєнко В. В. Теоретичні положення щодо організації грошових потоків страхової компанії та оцінка їх ефективності / О. В. Козьменко, В. В. Роєнко, А. О. Бойко // Нові вектори розвитку страхового ринку України : монографія / Козьменко О. В., Козьменко С. М., Васильєва Т. А. та ін. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 237-251
 3. Роєнко В. В. Ресурсне забезпечення інвестиційної діяльності страхових компаній України / В. В. Роєнко // Нові вектори розвитку страхового ринку України : монографія / Козьменко О. В., Козьменко С. М., Васильєва Т. А. та ін. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 252-277.

 Наукові статті в журналах з індексом цитування (імпакт-фактором):

 1. Boyko A. Risk assessment of using insurance companies in suspicious transactions // A. Boyko, V. Roienko // Economic Annals – XXI. – 2014. – № 11-12. – P. 73-76. (Наукометричні каталоги та бази даних: Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost).
 2. Kozmenko O. Evaluation and use of indicators of insurance companies’ investment activities / O. Kozmenko, V. Roienko // Investment Management and Financial Innovations. – 2013. – V. 10. – P. 98–105. (Наукометричні каталоги та бази даних: Scopus, IBSS ).
 3. Гриценко Л. Л. Контролінг грошових потоків / Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко, В. В. Роєнко // Актуальні проблеми економіки. − 2010. − № 3. − С. 148−154. (Наукометричні каталоги та бази даних: Scopus, Index Copernicus).

Наукові статті у фахових журналах:

 1. Роєнко В. В. Методичні засади оцінювання фінансового потенціалу суб’єкта господарювання / В. В. Роєнко, А. В. Карпенко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2015. – № 4 (11). – С. 25-30
 2. Бойко А. О. Критерії оцінювання сфери використання страхових компаній в схемних операціях / А. О. Бойко, В. В. Роєнко // Фінансовий простір. – 2015. – № 1 (17). – С. 50-54.
 3. Олійник В. М. Тестування гіпотези «ризик-дохідність» при побудові оптимального інвестиційного портфеля страхової компанії / В. М. Олійник, В. В. Роєнко // Економічний форум. – 2015. – № 1. – С. 218-225.
 4. Козьменко О. В. Поведінка страхових компаній на інвестиційному ринку: досвід України та Німеччини / О. В. Козьменко, В. В. Роєнко // Вісник НБУ. – 2013. – № 11. – С. 30–36.
 5. Козьменко О. В. Структуризація інвестиційних ризиків страхових компаній / О. В. Козьменко, В. В. Роєнко // Вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 2 (33). – С. 58–62.
 6. Пахненко О. М. Взаємодія страхового і фондового ринків при формуванні конвергентної моделі фінансового ринку / О. М. Пахненко, В. В. Роєнко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / ДВНЗ “УАБС НБУ”. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – Вип. 34. – С. 59–69.
 7. Роєнко В. В. Світові тенденції інвестиційної діяльності страхових компаній / В. В. Роєнко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – Вип. 33. – С. 321–329.
 8. Роєнко В. В. Довірче управління активами як інструмент підвищення ефективності управління інвестиційними ресурсами страхових компаній / В. В. Роєнко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. (Серія “Економічні науки”). 2011.– № 4 (58). – С. 367–370.
 9. Гриценко Л. Л. Проблеми розвитку фондового ринку України в умовах фінансової глобалізації / Л. Л. Гриценко, В. В. Роєнко // Механізм регулювання економіки. − 2010. − № 2. – С. 168–175.

Статті в збірниках матеріалів та тези доповідей:

 1. Роєнко В. В. Моделювання взаємозв’язку між майновою нерівністю населення та фінансово-економічним розвитком країни / В. В. Роєнко, А. С. Боженко // Економіко-математичне моделювання : зб. мат. Першої нац. наук.-метод. Конференції, 30 вересня – 1 жовтня 2016 р., м . Київ. – К. КНЕУ, 2016. – с. 46-48.
 2. Роєнко В. В. Оцінка впливу нерівності доходів населення на стан соціально-економічних процесів в державі / В. В. Роєнко // Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки : зб. наук. праць П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції (26-28 квітня 2016 р., м. Черкаси). – Ч. : Видавець О. М. Третяков, 2016. – С. 169-170.
 3. Роєнко В. В. Особливості схемного страхування в Україні / В. В. Роєнко // збірник тез доповідей ХVII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України» (30–31 жовтня 2014 р.) / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2014. – С. 159-160.
 4. Роєнко В. В. Удосконалення системи державного регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній / В. В. Роєнко // Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації : збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10-11 квітня 2014 р., м. Київ). – К.: Лазурит Поліграф, 2014. – С. 292-294.
 5. Роєнко В. В. Групування компаній зі страхування життя для оцінки їх інвестиційної діяльності / В. В. Роєнко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2013 р.) : у 2 томах / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013. – Т. 2. – С. 135-137.
 6. Роєнко В. В. Диверсифікація ризиків інвестування коштів страхових компаній / В. В. Роєнко, О. Г. Кузьменко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції (8–9 листопада 2012 р.) / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – С. 174–176.
 7. Пахненко О. М. Особливості формування грошових потоків страховиків на фондовому ринку / О. М. Пахненко, В. В. Роєнко // Актуальні проблеми економіки і управління в сучасних соціально-економічних умовах : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 2–3 жовтня 2012 р. – Дніпропетровськ : Герда, 2012. – С. 240–242.
 8. Деркач О. М. Теоретичні аспекти визначення інвестиційних ресурсів страхових компаній / О. М. Деркач, В. В. Роєнко // Проблемы развития финансовой системы Украины в условиях глобализации : сб. трудов XIV Международной науч.-практ. конф. аспирантов и студентов, 21–23 марта 2012 г., г. Симферополь / “Центр Стабилизации”. – Симферополь : Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского, 2012. – 173–174.
 9. Роєнко В. В. Фактори, що визначають процес формування та використання інвестиційного потенціалу страхових компаній / В. В. Роєнко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27–28 жовтня 2011 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – Т. 2. – С. 146–147.
 10. Роєнко В. В. Інвестиційна діяльність страхових компаній як фактор забезпечення ефективного їх функціонування / В. В. Роєнко // Міжнародна банківська конкуренція : теорія і практика : збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції (26–27 травня 2011 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад “Української академії банківської справи Національного банку України”. – С. : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – С. 177–178.
 11. Коробка Р. В. Розміщення коштів страхових компаній на фондовому ринку / Р. В. Коробка, В. В. Роєнко // Фінанси України: глобальні та національні імперативи розвитку: збірник матеріалів XVI Міжнародної науково-практичної конференції (30–31 березня 2012 р.) / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 126–127.
 12. Бойко А. О. Оптимізація структур страхового портфеля за рахунок операцій перестрахування / А. О. Бойко, В. В. Роєнко // Управління розвитком : Всеукраїнська наук.-практ. конф. з міжнародною участю молодих вчених та студентів “Розвиток економіки України в умовах глобалізації” (18 березня 2011 р.) : зб. наук. праць / Харківський національний економічний університет. – Х., 2011. – С. 79–80.

Розділи у навчальних посібниках:

 1. Управління фінансовою безпекою економічних суб’єктів: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних і юридичних спеціальностей усіх форм навчання / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. М. Фролова ; [С. М. Фролов, О. В. Козьменко, А. О. Бойко та ін.]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. – 332 с.

Інша навчально-методична література:

 1. Моделювання в управлінні фінансовими процесами : методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» : [уклад. А. О. Бойко, О. В. Кузьменко, В. В. Роєнко]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. – 83 с.

Участь у виконанні НДДКР:

 1. «Формування страхового ринку України в контексті сталого розвитку» (номер державної реєстрації 0107U012113);