Кремень Ольга Іванівна

Доцент кафедри економічної кібернетики

Кандидат економічних наук, доцент

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дисципліни: статистика, моделювання економіки, математичні методи і моделі ринкової економіки

 

 

 Наукові інтереси: 

 • статистичне вивчення соціально-економічних явищ і процесів;
 • статистична методологія.

Освіта:

2012 - присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.

2006 - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.01 – Статистика у спеціалізованій вченій раді Національної академії статистики обліку і аудиту (м. Київ) на тему: «Статистичне дослідження зайнятості населення (регіональний аспект)».

2002-2006 - аспірантура Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України.

1992-2002 - факультет спеціальної економічної підготовки Української академії банківської справи Національної банку України, спеціальність «Облік і аудит».

1978-1983 - факультет хімічного машинобудування Сумського філіалу Харківського політехнічного інституту.

Трудовий стаж:

2016 – до т.ч. – доцент кафедри економічної кібернетики Сумського державного університету.

2010-2016 – доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Української академії банківської справи Національного банку України.

2007-2010 доцент кафедри фінансів Української академії банківської справи Національного банку України.

1991-2007 – облікова, педагогічна та адміністративна діяльність в системі навчальних закладів Державної служби статистики України.

Публікації:

Монографії, одноосібні, колективні:

 1. Кремень О. І. Сутність і критерії економічного зростання країни / [Текст] / Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком: монографія / Фролов С. М., Кремень О. І. , Оголь Д. О. / за ред. д. е. н., професора С. М. Ілляшенка. // – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2014. – 480 с.

 Наукові статті в журналах з індексом цитування (імпакт-фактором):

 1. Кремень О. І. Науково-методичні підходи до оцінювання якості економічного зростання країни / Фролов С. М., Кремень О. І., Оголь Д. О. // Актуальні проблеми економіки – 2015. № 11(173). – С. 393-399 (Scopus)

Наукові статті у фахових журналах:

 1. Кремень О. І. Зайнятість населення: основні підходи до трактування сутності сегментації / Кремень О. І. // Економічний простір : Збірник наукових праць. – № 35. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2010. – С. 129-151.
 2. Кремень О. І. Особливості оцінювання інвестиційної привабливості регіону / О. І. Кремень, Кремень О. І. // Прикладна статистика: проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць. – Вип. 7. – К. : ДА «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. – С. 205-217
 3. Кремень О. І., Графічний контроль фінансової стійкості та поточної ліквідності на основі балансу компанії / Кремень О. І., Юрченко В. В.// Економічний простір (Index Copernicus): Зб. наук. пр. № 102. – Дніпропетровськ: ПДАБА 2015. – С. 169-177 с.
 4. Кремень О. І. Молодь на ринку праці України / Васильчук А. Ю., Кремень О. І., // Економічний простір (Index Copernicus): Зб. наук. пр. № 97 Дніпропетровськ: ПДАБА 2015. – C. 84-91
 5. Кремень О. І. Методичні підходи до розрахунку чистих активів підприємства / Кремень О. І., Філатова Г. П. // Економічний простір (Index Copernicus):Зб. наук. пр. № 88 – Дніпропетровськ: ПДАБА 2014 – С. 199-206.
 6. Кремень О. І. Моделювання поведінки загальновиробничих витрат в умовах кошторисного обліку підприємства нафтогазовидобувної промисловості / Зайцев М. М., Кремень О. І. // Прикладна статистика: проблеми теорії і практики . Зб. наук пр. – Вип. 13 / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К. : ТОВ Видавничо-поліграфічний дім «Формат» 2013. – С. 159-167.
 7. Кремень О. І. Міграційні процеси в Україні: особливості, причини та їх наслідки / Гавриш О. В., Кремень О. І. // Економічний простір: Зб. наук. праць. – № 76. – Дніпропетровськ: ПДАБА 2013. – С. 17-276.
 8. Кремень О. І. Категорія „фінансовий механізм”: науково-методичні підходи до тлумачення сутності / О. І. Кремень, В. М. Кремень // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5 (11). – С. 254-259.
 9. Кремень О. І. Оцінювання рівня фінансової інтегрованості країни / О. І. Кремень, В. М. Кремень // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 60. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С. 5-11.
 10. Кремень О. І. Бухгалтерська професія: значення для підприємства, держави та суспільства / О. І. Кремень, О. І. Чоботар // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. – Т. 34. – Суми: УАБС НБУ, 2012. – С. 196-209.

Розділи у навчальних посібниках:

 1. УКремень О. І., Кремень В. М. Фінанси: Навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. (Гриф МОН України, лист № 1/11-2449 від 25.03.2011).
 2. Філософія: Словник довідник: Навчальний посібник / За ред. І. Ф. Надольного, І. І. Пилипенка, В. Г. Чернеця. – 3-є вид., доп., випр. і перероб. – К.: НАКККіМ, 2011. – 480 с. (Гриф МОН України, лист 14/18-2274 від 19.10.2005).
 3. Фінансова статистика: Навчальний посібник / /В.М. Кремень, О. І. Кремень,– К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 368 c. ISBN 978-617-673-299-0 (Гриф МОН України .лист № 1/11-8516 від 20.05.2013)

Навчально-методичні розробки:

 1. Кремень О. І. Статистика: Методичні рекомендації для написання і захисту курсової роботи для студентів денної і заочної форми навчання / Уклад.: О. І. Кремень. – Суми : СФ ДАСОА, 2006. – 22 с.
 2. Кремень О. І. Статистичне вивчення ринку праці: Методичні рекомендації для написання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання / Уклад.: О. І. Кремень. – Суми : СФ ДАСОА, 2006. – 26 с.
 3. Кремень О. І. Фінансова статистика: Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Уклад.: О. І. Кремень, В. М. Кремень. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 54 с.
 4. Статистика: Методичні рекомендації щодо самостійної роботи для студентів заочної форми навчання / Уклад.: О. І. Кремень, В. М. Кремень. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 60 с.
 5. Фінансова статистика: Практикум / Уклад. : О. І. Кремень, В. М. Кремень. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 72 с.