Козирєв Вадим Анатолійович

Асистент кафедри економічної кібернетики

Кандидат економічних наук

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Наукові інтереси: 

 • Ефективність банківсько-страхової інтеграції;
 • Управління кредитним ризиком;
 • Етичні засади сучасного бізнесу та лідерство;
 • Банкострахування.

Освіта:

2016 р. – науковий ступінь кандидата економічних наук, тема дисертаційної роботи «Науково-методичні засади функціонування фінансових конгломератів у періоди нестабільності», спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, Сумський державний університет (м. Суми).

2007-2012 – ДВНЗ «УАБС НБУ», спеціальність «Банківська справа». Отримав диплом магістра.

Публікації:

Монографії, одноосібні, колективні:

 1. Васильєва Т.А., Козирєв В.А. Особливості збутової політики у сфері банківсько-страхової взаємодії / В.А. Козирєв, Т.А. Васильєва // 4Р маркетингу страхових компаній / Козьменко О.В., Козьменко С.М., Васильєва Т.А. та ін.. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 273-280

Наукові статті у фахових журналах:

 1. Козирєв, В.А. Ідентифікація поняття кризи страхового ринку [Текст] / В. А. Козирєв // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : ВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – С. 273-284
 2. Козьменко О.В. Козирєв В.А. Трансформування банківської системи України під впливом іноземних фінансових конгломератів [Текст] / О.В. Козьменко, В.А. Козирєв // Вісник Національного банку України. – Київ, 2014. – № 8. – С. 12-18
 3. Козирєв В.А. Вплив фінансових конгломератів на розвиток міжнародних фінансових центрів [Текст] / В.А. Козирєв //Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – Вип. 19 : у 2 ч. Ч. 2 / за ред. М. В. Лазаровича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 74-83 с.
 4. Козирєв В.А., Руденко Я.П. Вплив фінансових посередників на функціонування страхового ринку [Електронний ресурс] / В.А. Козирєв, Я.П. Руденко // Ефективна економіка. – 2015. – №3. Режим доступу :http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3922
 5. Козирєв В.А., Руденко Я.П. Пенсійна реформа як базис становлення обов’язкового державного накопичувального страхування [Текст] / В.А. Козирєв, Я.П. Руденко // Економіка та держава. – 2015. – №7. – С. 87-90.
 6. Козьменко О.В., Козирєв В.А. Удосконалення системи державного регулювання та нагляду за діяльністю інтегрованих фінансових посередників на основі аналізу факторів зовнішньої нестабільності [Електронний ресурс] / О.В. Козьменко, В.А. Козирєв // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – №9. Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-9-2016

Статті в збірниках матеріалів та тези доповідей:

 1. Козирєв, В. Шляхи удосконалення управління портфельним кредитним ризиком [Текст] / В. Козирєв, наук. кер. : О. В. Крухмаль / Теорія та практика розвитку банківської справи : зб. тез доп. V Міжвузівської науково-практичної студентської конференції (17-18 листопада 2011 р.) / Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ. – Львів, 2011. – С. 468-470.
 2. Козирєв, В. Шляхи удосконалення управління портфельним кредитним ризиком [Текст] / В. Козирєв, наук. кер. : О. В. Крухмаль / Економіка ХХІ століття: сучасні тенденції та перспективи розвитку : матеріали наукової Інтернет-конфереції (20 грудня 2011 року) / Державна податкова адміністрація України ; Національний університет державної податкової служби України ; факультет економіки та оподаткування ; наукове товариство студентів. - Ірпінь, 2011. – С. 282-284.
 3. Козирєв В.А. Впровадження удосконаленої моделі CreditRisk+ для оцінки портфельного кредитного ризику банку [Текст] / В. Козирєв, наук. кер. : О. В. Крухмаль / Проблеми і перспективи розвитку сучасної економіки : зб. тез доп. Міжнародної студентської науково-практичної конференції (30 квітня - 2 травня 2012 р.) / Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи національного банку України. – Севастополь, 2012. – С. 100-103.
 4. Козирєв, В.А. Удосконалення механізму управління портфельним кредитним ризиком банку [Текст] / В.А. Козирєв // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє : матеріали ХVстудентської науково-практичної конференції. – Суми : ВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – С. 10-11. (Препринт / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» ; BS/2012/005).
 5. Бондаренко Є. К., Козирев В. А. Інвестиційна діяльність страхових компаній як стабілізаційний механізм у періоди макроекономічної нестабільності [Текст] / Є. К. Бондаренко, В. А. Козирев // Проблемы развития финансовой системы Украины в условиях глобализации :Сб. трудов XV Международной науч.-практ. конф. Аспирантов и студентов, 20-23 марта 2013 г., г. Симферополь / «Центр Стабилизации». – Симферополь: Таврический национальный університет имени В. И. Вернадского, 2013. – С. 23-24. (0,1 друк. арк.).
 6. Козирєв В.А. Проблеми і перспективи взаємодії страхових компаній з компаніями з управління активами [Текст] / В.А. Козирєв // Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні, фінансові проблеми : тези Міжнар. наук-практ. інтернет-конф. аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ, 29 листопада 2013 р.). – Дніпропетровськ : ДДФА, 2013. – С. 152-154 с.
 7. Козирєв В.А. Місце страхових компаній в інтеграційних процесах на фондовому ринку України [Текст] / В.А. Козирєв // Актуальні питання розвитку суб’єктів господарювання в умовах економічної нестабільності матеріали Науково-практичної конференції молодих учених / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2013. – С. 485-487.
 8. Козирєв В.А, Руденко Я.П. Діяльність фінансових посередників у системі недержавного пенсійного забезпечення [Текст] / В.А. Козирєв, Я.П. Руденко // Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації: збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ.конф. (10-11 квітня 2014 р., м. Київ). – К.:Лазурит Поліграф, 2014. – С. 151-154.
 9. Козирєв В.А. Огляд систем державного регулювання та нагляду за діяльністю інтегрованих фінансових посередників [Текст] / В.А. Козирєв // «Сучасні економічні системи: стан та перспективи» : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 14-15 травня ) – Хмельницький, 2015. – С. 181-182.
 10. Охріменко І.О., Козирєв В.А. Місце обов’язкового медичного страхування у сучасних концепціях банківсько-страхової інтеграції [Текст]/ І.О. Охріменко, В.А. Козирєв // Економічні аспекти розвитку держави: стан, проблеми, перспективи. Матеріали міжн. наук.-практ. конф.24-25 жовтня 2014 р. – Хмельницький економічний університет. – Хмельницький: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 157-160
 11. Козирєв В. А. Вплив конвергенції на фінансовому ринку на формування нових підходів до управління страховими ризиками [Текст] / В.А. Козирєв // Черкаський державний технологічний університет. Черкаси: Видавничий дім «Гельветика», 2014 –С.67-70.