Яременко Наталія Сергіївна

Cтарший викладач кафедри економічної кібернетики
Кандидат економічних наук

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
               Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Дисципліни: Моделювання економічної динаміки, Технології створення інформаційних систем, Інформаційні системи і технології в банківській сфері, Економіко-математичні методи і моделі: оптимізаційні методи і моделі.

Наукові інтереси:

 • математичне та комп'ютерне моделювання економічних процесів і систем;
 • інтелектуальний аналіз даних (data mining) і машине навчання;
 • угоди злиття та поглинання (M&A) в банківському секторі.

 Освіта

2015 р. – науковий ступінь кандидата економічних наук, тема «Моделювання оцінювання вартості банку при злиттях та поглинаннях» за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, Східноєвропейський інститут економіки та менеджменту (м. Черкаси).

2009 – диплом магістра за спеціальністю «Економічна кібернетика», тема «Статистична модель визначення ефективного рівня використання залишків на поточних рахунках клієнтів», ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України».

Публікації:

Наукові статті в журналах з індексом цитування (імпакт-фактором): 

 1. Yaremenko N. Bank investment attractiveness and the methodology for its assessment at mergers and acquisitions / N. Yaremenko // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. – 2014 – №10 (160) – С.412-420 (Наукометричні каталоги та бази даних: Scopus, Index Copernicus, EconLit, EbSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory).

Наукові статті у фахових журналах:

 1. Яременко Н. С. Оцінка вартості банку в Україні: основні підходи та можливість їх використання / Н. С. Яременко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць / Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України. - Х., 2010. - Вип. 1 (8). - С. 24-29;
 2. Яременко Н. С. Статистична модель визначення ефективного рівня використання залишків на поточних рахунках клієнтів / Н. С. Яременко, С. О. Хайлук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми, 2010. – Вип. 28. – С. 212–221;
 3. Яременко Н.С. Особливості оцінки вартості банку в угодах M&A / Н.С. Яременко // Бізнес Інформ: науковий журнал. – 2011. – №3. – С. 114–117;
 4. Яременко Н. С. M&A в банківському секторі України: останні тенденції / Н. С. Яременко // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – 2011. – №9. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=705;
 5. Яременко Н.С. Оцінка вартості банку: сутність та визначення / Н.С. Яременко // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – №21. – С. 73–75;
 6. Яременко Н.С. Вибір підходу до оцінки вартості фінансових установ в угодах M&A: обґрунтування методом аналізу ієрархій / К.Г. Гриценко, Н.С. Яременко // Економічна кібернетика: міжнародний науковий журнал. – 2013 – №1-3 (79-81). – С. 37-42.

Статті в збірниках матеріалів та тези доповідей:

 1. Яременко Н. С. Визначення ліміту використання тимчасово вільних залишків на поточних рахунках клієнтів банку / Н. С. Яременко, С. О. Хайлук // Проблеми економічної кібернетики: Тези доповідей ХIV Всеукраїнської науково-методичної конференції (8-9 жовтня 2009 р. м. Харків) / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Х., 2009. – С. 236–238;
 2. Яременко Н. С. Традиційні підходи до оцінки вартості банку та можливість їх використання в Україні / Н.С. Яременко // Сучасні актуальні проблеми світової та вітчизняної економіки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 27 березня 2010 року. – Запоріжжя, 2010. – С. 102-104;
 3. Яременко Н. С. Банківська система як синергетична система / Н.С. Яременко // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2010. – С. 97–98.
 4. Яременко Н. С. Сучасні моделі оцінки вартості банку і можливість їх застосування в Україні [Текст] / Н. С. Яременко, С. О. Хайлук // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем: тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : ФОП Александрова К. М.; ВД «ІНЖЕК», 2010. – С. 214-217;
 5. Яременко Н. С. Основні мотиви здійснення угод M&A в банківській сфері / Яременко Н. С. // Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку: матер. VII Всеукр. з міжнар. участю наук.-практ. заоч. конф. – Одеса : Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова Освіта», 2011. – С. 102–105;
 6. Яременко Н.С. Банк як об'єкт угоди M&A / Н.С. Яременко // Сучасна наука: теорія і практика : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (29-31 серпня 2012 р.). – Дніпропетровськ : Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова Освіта», 2012. – С. 94–96.
 7. Yaremenko N. Formation of the System of Internal Factors of Investment Attractiveness of the Bank as an Object of M&A / N. Yaremenko // Economics & Management: Proc. of the 3rd Intern. Conf. of Young Scientists EM-2013. – Lviv Polytechnic Publishing House, 2013. – pp. 66-69.
 8. Яременко Н.С. Ідентифікація зовнішніх факторів інвестиційної привабливості банку з метою прийняття рішення про злиття чи поглинання (M&A) / Н.С. Яременко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збір. тез допов. XVІ Всеукр. наук.-практ. конф. : в 2 томах / ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – Т. 2. – С. 149-151.
 9. Яременко Н.С. Вибір підходу до оцінки вартості банку в угодах M&A методом аналізу ієрархій / Н.С. Яременко // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем: збір. тез ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспір. та студ. / Відп. за вип. О. О. Другов – Львів : ЛІБС УБС НБУ, 2013. – С. 403-406;
 10. Яременко Н.С. Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості банку до злиття чи поглинання / Н.С. Яременко // Проблеми моделювання структури і процесів економічних систем: збір. тез допов. учаcн. Міжнар. наук.-практ. конф. – Черкаси : СУЕМ, 2014. – С. 201-203;
 11. Яременко Н.С. Виявлення синергетичного ефекту в угодах M&A / Н.С. Яременко // Проблеми економічної кібернетики 2014: збір. тез допов. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. – Полтава : «Цифрова типографія», 2014. – С. 146-147;
 12. Яременко Н.С. Модель оцінювання вартості банку при злиттях та поглинаннях / Н.С. Яременко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збір. тез допов. XVІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ». – 2014. – С. 199-201;
 13. Яременко Н.С. Метод рандомізованих зведених показників визначення вагових коефіцієнтів в таксономічних показниках / Н.С. Яременко // Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави : зб. матеріалів ІХ Міжнар. конф. студ. і мол. вчених. - Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2015. - С. 416-418.

Навчально-методична література:

 1. Економіко-математичні методи і моделі: економетрика : методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [уклад. Н. С. Яременко] – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 62 с.

Участь у виконанні НДДКР (за державним замовленням):

 1. «Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу» (номер державної реєстрації 0107U0123112)
 2. «Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0109U006782).