Койбічук Віталія Василівна

koybichukСтарший викладач кафедри економічної кібернетики

Кандидат економічних наук

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 Дисципліни: «Математика для економістів: вища математика», «Математика для економістів: теорія ймовірності та математична статистика», «Інформаційний менеджмент»,«Алгоритмізація».

Наукові інтереси:

 • моделювання економічних процесів в банківській діяльності засобами математичних методів.

Освіта:

В 2004 р. закінчила механіко-математичний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю інформаційні управляючі системи та технології.
В 2015 році здобула науковий ступінь кандидата економічних наук в спеціалізованій вченій раді Д 64.055.01 Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, спеціальність 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», тема дисертації «Економіко-математичне моделювання конкурентоспроможності банків».

Опубліковано понад 20 наукових публікацій, у тому числі:

 1. Ніколаєва К.В., Дискретний аналіз [Текст]: В 2 ч. Ч. 1. Дискретний аналіз: посібник / К.В. Ніколаєва, В.В. Койбічук. - Суми: УАБС НБУ, 2007. – 100 с.
 2. Ніколаєва К.В., Дискретний аналіз [Текст]: В 2 ч. Ч. 2. Графи та їх застосування в економіці: Навчально-методичний посібник / К.В. Ніколаєва, В.В. Койбічук. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 84 с.
 3. Малярець Л. М. Окремі питання регресійного аналізу: моделі без вільного члена / Л. М. Малярець, В. В. Койбічук // Моделирование социально-экономических систем: теория и практика : монография/ Под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. – Х. : ФЛМ Александрова К. М. ; ИД «ИНЖЭК», 2012. – С. 45–57.
 4. Койбічук В. В. Концептуальна модель конкурентоспроможності банку в сучасних умовах / В. В. Койбічук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2012. – № 2 (14). – С. 323–329.
 5. Койбічук В. В. Обґрунтування вибору методів та моделей конкурентоспроможності банку / В. В. Койбічук // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль : Вид.-поліграф. центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2012. – Вип. 11. – Ч. 1. –С. 366–373.
 6. Койбічук В. В. Технологія економіко-математичного моделювання конкурентоспроможності комерційного банку / В. В. Койбічук // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. Серія: Економічна. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – Вип. 27. – С. 155–161.
 7. Койбічук В. В. Формування ознакового простору моделі конкурентоспроможності банку / В. В. Койбічук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницьк : ХНУ, 2013. – № 4. – Т. 1. – С. 173–179.
 8. Малярець Л. М. Розроблення узагальнюючого показника конкурентоспроможності банків на підґрунті нечітких множин / Л. М. Малярець, В. В. Койбічук // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2014. – Вип. 1 (52). – С. 110–117.
 9. Койбічук В. В. Методичний підхід проведення аналізу конкурентоспроможності банку на основі інструментів описового моделювання / В. В. Койбічук // Економіка і управління. – 2014. – № 3 (63). – С. 18–23.
 10. Малярець Л. М. Розроблення нечіткої багатофакторної лінійної регресійної моделі в управлінні конкурентоспроможністю банку / Л. М. Малярець, В. В. Койбічук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Хмельницький : Хмельницький національний університет, 2014. – № 4. – Т. 1 (214). – С. 123–131.
 11. Койбічук В. В.  Методичні положення до моделювання конкурентоспроможності банку / В. В. Койбічук // Вісник Української академії банківської справи. – № 1 (38), 2015. – С. 82–88.
 12. Койбічук В. В. Використання економіко-математичних моделей для оптимізації банківської діяльності в умовах недосконалої конкуренції / В. В. Койбічук // Зб. тез доповідей ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та проектами» (Алушта, 12-18 вересня 2011 р.). – Х. : Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2011. – С. 265–266.
 13.  Койбічук В. В. Концептуальна модель як наукове підґрунтя в управлінні конкурентоспроможності банку / В. В. Койбічук // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології» (Дніпропетровськ, 24-25 листопада 2011 р.). – Д. : Біла К. О., 2011. – Т. 4. – C. 54–56.
 14.  Койбічук В. В. Аналіз існуючих підходів при моделюванні конкурентоспроможності банку / В. В. Койбічук // Матер. V Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю кафедри математичного моделювання економічних систем «Моделювання та прогнозування економічних процесів» (Київ, 7-9 грудня 2011 р.). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – С. 66–68.
 15. Койбічук В. В. Окремі методологічні питання моделювання конкурентоспроможності банку / В. В. Койбічук // Зб. тез. доп. ІІІ Міжнар. наук.-метод. форум-конф. молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід» (Львів, 4-5 жовтня 2012 р.). – Львів: Вид. центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 59–61.
 16. Койбичук В.В. Анализ показателей конкурентоспособности банковских услуг и продуктов Сумской области / В. В. Койбичук // Сб. науч. ст. ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. студентов и  аспирантов «Математика и ее приложения в современной науке и практике»(Курск, 11-13 апреля 2013 г.) /Редкол. Е.АБойцова (отв. ред.) [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т Курск, 2013. – С.381–385.
 17.  Койбічук В. В. До питання про розробку методики формування ознакового простору моделі конкурентоспроможності банку / В. В. Койбічук // Зб. тез доп. XVI Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України» (Суми, 24-25 жовтня 2013 р.) / ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – Т. 2.– C. 108–110.
 18.  Койбічук В. В. Принципи розробки узагальнюючого показника конкурентоспроможності банків з використанням нечітких методів / В. В. Койбічук // Зб. наук. праць VI Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми формування нової економіки XXIcтоліття» (Дніпропетровськ, 19-20 грудня 2013 р.). – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2013. – Т. 2. – С. 86–88.
 19. Койбічук В. В. Узагальнення напрямів розвитку нечіткого регресійного аналізу / В. В. Койбічук // Матер. VІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем» (Харків, 3-12 квітня 2014р.) –  Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – С. 145–148.