Кафедра економічної кібернетики

Загальна інформація про кафедру

Кафедра економічної кібернетики заснована у 2000 році. Перший набір студентів на спеціальність «Економічна кібернетика» було проведено в 2000 році. З початку навчального року кафедру очолив к.е.н. Д.М. Марченко, а незабаром – д.ф.-м.н. С.П. Рощупкин. У той час на кафедрі працювало 10 співробітників.

З 2002 до 2004 року кафедрою керував к.т.н. В.В. Яценко. З 2005 до 2010 рр. – к.т.н. С. М. Новак, а з 2010 до 2014 року – к.т.н. К. Г. Гриценко.

З 2014 і до 2016 року кафедрою завідував к.фіз.-мат.н. В. М. Олійник. З 2016 року завідувачем кафедри є д.е.н. О.В. Кузьменко.

У складі кафедри працюють 17 співробітників, у тому числі: докторів наук – 2; кандидатів наук – 12, з них доцентів – 8, старших викладачів – 4; старших лаборантів – 1; лаборантів – 2.

За ці роки викладачі кафедри підготували й опублікували кілька десятків методичних посібників і підручників із різних дисциплін, спрямованих на вдосконалення навчального процесу.

Кафедра є провідною з підготовки:

 • бакалаврів напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика";
 • магістрів за спеціальністю 8.03050201 "Економічна кібернетика".

За час існування кафедри підготовлено быльше 300 магістрів, а понад 90% викладачів мають наукові ступені доктора або кандидата наук.

Практично всі випускники кафедри затребувані й працюють за фахом, оскільки знання інформаційних технологій, методів аналізу та дослідження економічних процесів є вимогою сьогодення і запорукою успішної кар’єри.

Для забезпечення фахової підготовки за різними спеціальностями на кафедрі викладається близько 40 дисциплін, для яких постійно створюється та удосконалюється сучасне методичне забезпечення:

Для забезпечення фахової підготовки за різними спеціальностями на кафедрі викладається близько 40 дисциплін, для яких постійно створюється та удосконалюється сучасне методичне забезпечення:

 • «Алгоритмізація»;
 • «Безпека інформації»;
 • «Дилінгові інформаційні системи»;
 • «Дослідження операцій»;
 • «Економіко-математичні методи та моделі: економетрика»;
 • «Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи і моделі»;
 • «Економічна кібернетика: програмування»;
 • «Економічна кібернетика: системний аналіз»;
 • «Ефективність інформаційних систем»;
 • «Інтелектуальний аналіз даних»;
 • «Інформатика»;
 • «Інформаційна безпека в інформаційно-комунікаційних системах»;
 • «Інформаційний менеджмент»;
 • «Інформаційні системи і технології в банківській сфері»;
 • «Інформаційні системи і технології в управлінні»;
 • «Комп’ютерні мережі»;
 •  «Корпоративні інформаційні системи»;
 • «Математика для економістів. Вища математика»;
 • «Математика для економістів. Теорія ймовірності та математична статистика»;
 • «Математичні методи і моделі ринкової економіки»;
 • «Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці»;
 • «Моделі економічної динаміки»;
 • «Моделювання бізнес-процесів»;
 • «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами»;
 • «Моделювання економіки»;
 • «Моделювання системних характеристик в економіці»;
 • «Операційні системи»;
 • «Прикладна економетрика»;
 • «Прогнозування соціально-економічних процесів»;
 • «Програмне забезпечення математичного аналізу»;
 • «Програмне забезпечення статистичного аналізу»;
 • «Системи прийняття рішень»;
 • «Технології програмування в мережах»;
 • «Технології проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних»;
 • «Технології створення інформаційних систем»;
 • «Управління проектами інформатизації».

На кафедрі діє 12 комп’ютерних класів і спеціалізованих лабораторій, підключених до мережі Інтернет. Для навчання використовується сучасне ліцензійне програмне забезпечення.

Особлива увага на кафедрі приділяється безперервній комп’ютерній підготовці майбутнього економіста-аналітика. Для цього всі фахові дисципліни мають комп’ютерну підтримку, діє внутрішній Web-сайт кафедри, лабораторія компанії SAS — найбільшої в світі приватної IT-компанії, що працює в області бізнес-аналітики, дилінговий зал, який дозволяє в режимі реального часу проводити торги на міжнародних валютних біржах.

На кафедрі здійснюється наукове керівництво аспірантами за науковою спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».