Статистика

Викладачі:

Миненко Сергій Володимирович

Актуальність дисципліни.У сучасному суспільстві в умовах реформ та інтеграційних процесів зростає роль економічної освіти фахівців вищої кваліфікації у галузі суспільних наук, одним з важливих елементів є статистична підготовка та вміння користуватися статистичними матеріалами дослідження, які дають змогу виявити тенденції та закономірності розвитку соціально-економічних явищ. У зв’язку з цим особливого значення набуває вивчення у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни «Статистика», адже за цих умов статистика стає не тільки джерелом інформації про найважливіші явища і процеси, що відбуваються в суспільстві та економіці, а й вагомим знаряддям ефективного управління і керівництва цими явищами і процесами.

Мета дисципліни: є формування у студентів теоретичних знань та набуття практичних вмінь і навичок щодо статистичного оцінювання стану і розвитку розмірів та кількісних співвідношень масових явищ і процесів у економіці.

Завдання дисципліни: полягають у вивченні: принципів організації статистичних спостережень; методів, прийомів та методичних підходів щодо розрахунків показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

Знати: способи збору, зведення та групування статистичних даних і правила їх табличного та графічного оформлення; статистичні показники, що характеризують економічні і соціальні явища та процеси; способи практичного рішення статистичних задач з використанням комп’ютерної техніки; джерела статистичних даних і особливості організації державної та відомчої статистики та порядок складання статистичної звітності; основні економіко-статистичні класифікації явищ і процесів, системи показників для вивчення цих явищ та способи і методи їх розрахунку; статистичні методи вивчення економічних і соціальних процесів в суспільстві.

Вміти: користуватися комп’ютерною технологією збору та опрацювання статистичних даних для своєчасної оцінки та контролю розвитку суспільно-економічних явищ і процесів; застосовувати статистичні методи в аналізі мікро- та макроекономічних показників з метою створення надійної інформаційної бази для менеджменту господарської діяльності; використовувати статистичну звітність, зведення і збірники для їх аналізу і підготовки оглядів стану господарсько-фінансової діяльності; застосовувати комп’ютерну техніку та статистичні методи для вивчення природного та механічного руху населення, формування трудових ресурсів та ринку праці, ефективності суспільного виробництва та інших економічних і соціальних явищ.

Матеріали для студентів денної форми навчання:

Робоча програма навчальної дисципліни для спеціальностей: 6.072.00.02 БАНКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ І ПРОЦЕСИ, 6.054.00.03 ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА 6.071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ, 6.072.00.01 ФІНАНСИ

Робочий регламент для спеціальностей: 6.072.00.02 БАНКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ І ПРОЦЕСИ, 6.054.00.03 ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА 6.071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ, 6.072.00.01 ФІНАНСИ


Робоча програма навчальної дисципліни для спеціальності: 6.292.00.02 «Міжнародний бізнес»

Робочий регламент для спеціальності: 6.292.00.02 «Міжнародний бізнес»