Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці

Викладачі:

Гриценко Костянтин Григорович

Актуальність дисципліни.Перші навички з науково-дослідної діяльності студенти отримують, беручи участь у наукових дослідженнях, що проводяться в межах вищих навчальних закладів. Все це спонукає до необхідності вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці». Вміння самостійно ставити і вирішувати прикладні завдання в умовах інформаційного суспільства, творчо використовувати досягнення науки і техніки у практичній діяльності в сферах інформаційної економіки особливо актуально для майбутніх фахівців з економічної кібернетики.

Мета дисципліни: формування у студентів наукового світогляду, цілісного уявлення про методологію наукового дослідження та навичок практичного застосування конкретних методів наукового пошуку у професійній діяльності.

Завдання дисципліни: розкриття сутності і значення наукових досліджень, засвоєння основ методології та методики наукового пошуку, підготовка студентів до самостійної наукової діяльності.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

Знати: сутність сучасних проблем методології науки, закони та їхню роль у науковому дослідженні, методи аналізу і побудови наукових теорій в експериментальних науках, моделювання економічних систем і процесів, методи інформаційно-економічної підтримки прийняття управлінських рішень, технології наукової творчості, організацію і планування науково-дослідної роботи.

Вміти: програмувати наукове дослідження, висувати і перевіряти наукові гіпотези, робити науковий опис об’єкта дослідження, обгрунтовувати методи дослідження, якісного і кількісного аналізу, використовувати інтернет-простір та інтернет-ресурси науки, оцінювати результати наукового дослідження, використовувати знання з методології наукових досліджень у процесі підготовки магістерської дипломної роботи.

Матеріали для студентів денної форми навчання:

Робоча програма навчальної дисципліни

Робочий регламент

Лекційні матеріали

Матеріали до самостійної роботи

Матеріали до лабораторних занять