Інформаційний менеджмент

Викладачі:

Койбічук Віталія Василівна

Актуальність дисципліни.Інформаційний менеджмент – навчальна дисципліна, яка досліджує особливості застосування інформаційного ресурсу для прийняття ефективних управлінських рішень. Магістри з економічної кібернетики в процесі засвоєння матеріалів навчальної дисципліни «Інформаційний менеджмент» вивчають способи використання інформаційно-комунікаційних технологій на різних етапах прийняття управлінських рішень, особливості комунікативних відносин в організації, інформаційні ресурси управлінської діяльності певного суб’єкта господарювання, особливості застосування Інтернет-технологій в управлінській діяльності, управління наявним інформаційним ресурсом установи, підприємства, організації.

Мета дисципліни: формування базових знань щодо застосування базових принципів та методів в сфері управління інформаційними ресурсами. Основний акцент зроблено на виділенні інформаційного менеджменту з класичного в якості самостійної дисципліни відповідно до нормативної компоненти освітньо-професійних програм підготовки зі спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» галузі 051 «Економіка», що є інструментом професійної діяльності магістра з економічної кібернетики.

Завдання дисципліни: вивчення теорії, вітчизняного й світового передового досвіду, набуття практичних навичок з управління інформаційною діяльністю організацій.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

Знати: сутність, зміст і значення інформаційного менеджменту в системі менеджменту підприємства; сутність, класифікацію та особливості інформаційних ресурсів (ІР) як економічної категорії; вплив інформаційних ресурсів на конкурентоспроможність підприємства; методи визначення інформаційних потреб організації, джерела та канали одержання стратегічної інформації; сутність інформаційної інфраструктури, вимоги до неї; принципи та стратегії створення й розвитку інформаційної інфраструктури підприємства; нормативно-правове й науково-методичне забезпечення процесів управління інформаційними технологіями (ІТ) на підприємстві; принципи управління ІТ відповідно до міжнародних стандартів і методологій; організацію роботи інформаційної служби підприємства; сутність економічної ефективності інформаційних систем і технологій та проблеми її оцінювання; методики оцінювання ефективності інвестицій в інформаційні технології та проблеми їх використання.

Вміти: організовувати та здійснювати інформаційну діяльність на будь-якому об'єкті; організовувати інформаційне обслуговування органів управління будь-якого рівня; розробляти основні контури політики та стратегії організації у сфері інформаційних технологій; оцінювати рівень інформатизації об'єкта; аналізувати та реорганізовувати діяльність підприємства для підвищення рівня його інформатизації; визначати інформаційні потреби користувачів; вибирати готові інформаційно-технологічні рішення та обґрунтовувати свій вибір; аналізувати та оцінювати економічну ефективність інфор-маційних систем і технологій за різними методиками; керувати проектами створення й упровадження інформаційно-технологічних рішень будь-якого рівня складності; управляти інноваціями та інноваційною діяльністю у сфері інформаційних технологій; виявляти і використовувати резерви підвищення ефективності інформаційної діяльності підприємства.

Матеріали для студентів денної форми навчання:

Робоча програма навчальної дисципліни

Робочий регламент

Лекційні матеріали

Матеріали до самостійної роботи

Матеріали до лабораторних занять