Технології створення інформаційних систем

Викладачі:

Гриценко Костянтин Григорович

Актуальність дисципліни.Сучасна епоха характеризується постійним підвищенням рівня значущості продуктів високотехнологічного виробництва в задоволенні потреб суспільства. Інформаційна складова у вартості таких продуктів відіграє домінуючу роль, тому суспільство, орієнтоване на їх споживання, визначається як інформаційне. Розробку інформаційних систем і їх впровадження в сучасні структури реальної економіки можуть здійснювати виключно висококваліфіковані спеціалісти, які володіють знаннями та навичками використання відповідних технологій.

Мета дисципліни: формування системи теоретичних і практичних знань у галузі розробки комплексних інформаційних систем та їх впровадження в сучасні структури реальної економіки.

Завдання дисципліни: вивчення сучасних технологій, що використовуються при створенні інформаційних систем архітектури клієнт-сервер; формування навичок проектування інформаційних систем з тонким клієнтом; оволодіння методологією розробки веб-додатків, управління ними та забезпечення цілісності даних.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

Знати: базові концепції інформаційних систем та процесів їх створення; основи організації багаторівневої архітектури «клієнт-сервер»; сутність та призначення технології створення багаторівневих інформаційних систем; методику створення веб-додатків для мобільних пристроїв; базові підходи до типової розробки інформаційних систем; основи організації впровадження та супроводу інформаційних систем.

Вміти: програмувати обробки у веб-додатках; створювати серверні елементи управління; використовувати загальні макети та реалізовувати управління станом веб-додатків; організовувати доступ до даних та їх відображення у веб-додатках; управляти доступом та здійснювати розгортання веб-додатків.

Матеріали для студентів денної форми навчання:

Робоча програма навчальної дисципліни

Робочий регламент

Лекційні матеріали

Матеріали до самостійної роботи

Матеріали до лабораторних занять

Навчальний посібник