Комп'ютерні мережі

Викладачі:

Гриценко Костянтин Григорович

Актуальність дисципліни.Актуальність дисципліни “Комп’ютерні мережі” обумовлена широким використанням сучасних комп'ютерних мереж у різних сферах діяльності людини. Проектування комп’ютерних мереж і їх адміністрування можуть здійснювати виключно висококваліфіковані спеціалісти, які володіють знаннями та навичками використання відповідних технологій.

Мета дисципліни: формування системи теоретичних і практичних знань у галузі розробки проектів комп’ютерних мереж з використанням сучасних програмних засобів проектування комп’ютерних мереж та відповідно до міжнародних та європейських стандартів.

Завдання дисципліни: вивчення технологій комп’ютерних мереж (протоколів, сучасного обладнання, структурованих кабельних систем); формування навиків створення проектів комп’ютерних мереж з використанням сучасних програмних комплексів.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

Знати: сучасні технології комп’ютерних мереж; протоколи передачі даних; методології проектування структурованих кабельних систем; еталонні моделі комп’ютерних мереж.

Вміти: створювати проекти комп’ютерних мереж з використанням сучасних програмних комплексів; визначати ІР-адреси для абонентів комп’ютерної мережі; здійснювати обґрунтований вибір середовищ передачі даних; проектувати структуровані кабельні мережі; аналізувати якість роботи комп’ютерних мереж; проводити реінжиніринг мереж.

Матеріали для студентів денної форми навчання:

Робоча програма навчальної дисципліни

Робочий регламент

Лекційні матеріали

Матеріали до самостійної роботи

Матеріали до лабораторних занять

Навчальний посібник