Дослідження операцій

Викладачі:

Гриценко Костянтин Григорович

Коломієць Світлана Володимирівна

Актуальність дисципліни.Щоб забезпечити зростання національної економіки, потрібно застосувати науковий підхід до управління економічними процесами та об’єктами. Необхідною умовою цього є застосування методів «Дослідження операцій», зокрема математичного моделювання.

Мета дисципліни: навчити студентів вирішувати типові задачі діяльності фахівця з економічної кібернетики: передпроектного аналізу і моделювання економічних проектів і задач, розроблення консультаційних проектів у сфері інформатизації; сформувати у них такі особисті якості і властивості, які дозволяють виконувати зазначені типові задачі діяльності; розвивати у студентів знання, вміння, навички побудови математичних моделей організаційно-економічних систем на основі комп’ютерних технологій.

Завдання дисципліни: формування вмінь складання економіко-математичних моделей об’єктів і систем керування, моделювання процесу прийняття рішень з урахуванням невизначеності, дослідження економіко-математичних моделей економічних об’єктів і систем.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

Знати: цілі, задачі, зміст і специфіку імітаційного моделювання економічних систем, принципи побудови імітаційних моделей економіко-організаційних систем; основні методичні підходи, що дозволяють формалізувати, розбудовувати, аналізувати й використовувати адекватні імітаційні моделі економічних систем.

Вміти: складати й аналізувати економіко-математичні моделі об’єктів і систем керування, моделювати процес прийняття рішень з урахуванням невизначеності, розробляти та досліджувати економіко-математичні моделі економічних об’єктів і систем з метою їх аналізу та вдосконалення системи керування

Матеріали для студентів денної форми навчання:

Робоча програма навчальної дисципліни

Робочий регламент

Лекційні матеріали

Матеріали до самостійної роботи

Матеріали до лабораторних занять

Навчальні посібники