Актуарні розрахунки

Викладачі:

Роєнко Вікторія Володимирівна

Актуальність дисципліни. У сучасних умовах розвитку економіки ефективність функціонування суб’єктів господарювання в цілому і страхових та перестрахових компаній зокрема обумовлена тактичними і стратегічними напрямками їх діяльності, обґрунтованістю прийнятих управлінських рішень та рівнем узгодженості взаємовідносин суб’єктів страхового і перестрахового ринків у межах існуючого конкурентного середовища. Базовим інструментом забезпечення дієвості зазначених заходів використання системи статистичних і економіко-математичних методів розрахунку тарифних ставок та ідентифікація основних аспектів фінансових взаємовідносин страховика і страхувальника, що розглядається у рамках даної дисципліни.

Мета дисципліни: формування системи фундаментальних знань щодо сутності, побудови та аналізу математичних моделей і методів, що регламентують відносини між страховиками і страхувальниками.

Завдання дисципліни: вивчення основних принципів та інструментарію побудови моделей теорії ризику в страхуванні для обчислення фінансово-економічних показників у страховій справі.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

Знати: сутність актуарної роботи та уміти використовувати узагальнені моделі грошових потоків для опису різних видів фінансової діяльності; основні поняття і методи теорії ймовірностей і математичної статистики; підходи до визначення страхового тарифу в страхуванні життя та ризикових видах страхування; основні формули теорії складних відсотків; елементарні стохастичні моделі процентної ставки; моделі банкрутства страхових компаній.

Вміти: враховувати в практичних задачах зміни вартості грошей у часі, використовуючи теорію простого і складного відсотків; розраховувати сучасну або накопичену вартість потоку платежів, уміти враховувати інфляцію; визначати норму прибутковості при різній частоті нарахування відсотків; вирішувати задачі з використанням теорії складного відсотка; застосовувати техніку дисконтованих грошових потоків для оцінки інвестиційного (фінансового) проекту; обчислювати сучасні й акумульовані вартості потоку платежів, у тому числі зі зростаючими або спадними розмірами платежів з використанням постійної норми прибутковості та ймовірності платежу; аналізувати і вирішувати проблеми з використанням рівняння балансу з урахуванням ймовірностей здійснення платежів, розрахованих на підставі таблиці смертності; оцінювати величину зобов'язань по стандартних контрактах страхування життя і пенсій (ануїтетів) як у термінах поточної вартості, так і в термінах сучасної вартості.

Матеріали для студентів денної форми навчання:

Робоча програма навчальної дисципліни

Робочий регламент

Лекційні матеріали

Матеріали до самостійної роботи

Матеріали до лабораторних занять