Моделі економічної динаміки

Викладачі:

Яременко Наталія Сергіївна

Актуальність дисципліни. Економічна динаміка – розділ економічної науки, що вивчає детерміновану в часі поведінку економічних систем під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів з метою аналізу рівноваги й управління стійкістю. Модель економічної динаміки – дескриптивна динамічна детермінована економіко-математична модель економічного процесу в термінах апарата диференціальних і (або) різницевих рівнянь, яку використовують для дослідження детермінованої в часі поведінки економічних систем під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів з метою аналізу рівноваги й управління стійкістю. Окремими темами розкрито сутність теорії катастроф, теорії економічного хаосу та синергетичної економіки. Графічне відображення (інтегральні криві, фазові й параметричні портрети) результатів комп’ютерного моделювання надає сценарії можливого розвитку подій, аналіз котрих сприяє встановленню тенденцій економічного розвитку, превентивному оцінюванні наслідків впливу тих чи інших умов, виокремленню системотворчих факторів.

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань і практичних навичок побудови та аналізу математичних моделей динаміки розвитку економічних процесів.

Завдання дисципліни: оволодіння теоретичними знаннями та інструментарієм моделювання динамічних економічних процесів; набуття вмінь постановки і самостійного розв’язання задач аналізу; прогнозування, прийняття рішень та управління ризиком з використанням моделей.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

Знати: цілі, задачі, зміст і специфіку математичного моделювання динаміки розвитку економічних систем; методологію та основні методичні підходи, що дозволяють розбудовувати, аналізувати й використовувати адекватні математичні моделі динаміки розвитку економічних процесів; основні етапи моделювання динаміки розвитку економічних систем; основну методику дослідження динамічної економічної системи на характер та стабільність її поведінки.

Вміти: знаходити необхідну інформацію, перевіряти її достовірність і використовувати її при побудові економіко-математичних моделей; створювати економіко-математичні моделі з урахуванням розвитку в часі системи та системно аналізувати на основі цих моделей економічні об'єкти та процеси; створювати власні програмні продукти або використовувати існуючі для практичної реалізації моделі на персональних комп'ютерах; інтерпретувати отримані результати і на підставі зроблених висновків виробляти управлінські рішення на всіх рівнях господарської ієрархії управління.

Матеріали для студентів денної форми навчання:

Робоча програма навчальної дисципліни

Робочий регламент

Лекційні матеріали

Матеріали до самостійної роботи

Матеріали до лабораторних занять