Моделювання економіки

Викладачі:

Яременко Наталія Сергіївна

Кремень Ольга Іванівна

Актуальність дисципліни. Моделювання – основний специфічний науковий метод, що застосовується для аналізу, дослідження та управління складними системами, до яких належать й економічні. Це особливий пізнавальний засіб, який полягає в тому, що суб’єкт дослідження замість безпосередньо об’єкта, вивчати який стає досить важко, дорого або недопустимо з різних причин, створює подібний до нього допоміжний об’єкт–модель, досліджуючи який стає можливим перенести отримані нові знання на об’єкт–оригінал. Завдяки активній ролі суб’єкта, сам процес моделювання має творчий, активний характер. Моделювання економіки дозволяє вивчати економічні явища та процеси та покращувати обґрунтування та прийняття управлінських рішень.

Мета дисципліни: формування системного мислення та навичок побудови і ефективного використання економіко-математичних моделей, що описують механізм функціонування економічної системи.

Завдання дисципліни: вивчення основних принципів та інструментарію постановки задач, побудови економіко-математичних моделей, методів їх розв'язування та аналізу з метою використання в економіці.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

Знати: методологію та основні методичні підходи, що дозволяють будувати й аналізувати різні типи економіко-математичних моделей з метою використання в економіці; методологічні й методичні засади та інструментарій побудови прикладних математичних моделей аналізу та управління організаційно-економічними системами.

Вміти: створювати економіко-математичні моделі та системно аналізувати на основі цих моделей економічні об'єкти та процеси на мікро- і макроекономічному рівнях; створювати власні програмні продукти або використовувати існуючі для практичної реалізації моделі на персональних комп'ютерах; системно аналізувати на основі створених моделей економічні об’єкти та процеси; інтерпретувати отримані результати і на підставі зроблених висновків, виробляти управлінські рішення на всіх рівнях господарської ієрархії управління, усвідомлювати їх наслідки.

Матеріали для студентів денної форми навчання:

Робоча програма навчальної дисципліни

Робочий регламент

Лекційні матеріали

Матеріали до самостійної роботи

Матеріали до лабораторних занять