Моделювання в управлінні фінансовими процесами

Викладачі:

Роєнко Вікторія Володимирівна

Актуальність дисципліни. Трансформація пріоритетів у стратегії економічного розвитку України, широка інформатизація фінансових відносин, зростання ролі аналітичної роботи в процесі реалізації концепції ефективного менеджменту суб’єктів господарювання зумовили серйозні зміни в сутності професійної роботи фахівців з економіки та фінансів. До того ж спеціалісти фінансового профілю повинні володіти ґрунтованими знаннями та вміннями щодо моделювання різних фінансових процесів і явищ, а також приймати на основі отриманих адекватних результатів виважені управлінські рішення. З огляду на це слід відмітити, що важлива роль у реалізації вищезазначених завдань у процесі професійної підготовки майбутніх спеціалістів з фінансів та економіки належить дисципліні «Моделювання в управлінні фінансовими процесами».

Мета дисципліни: надання знань про методи оцінювання параметрів залежностей, які характеризують кількісні взаємозв’язки між фінансовими величинами.

Завдання дисципліни: вивчення основних принципів та інструментарію постановки задач, побудови економетричних та оптимізаційних економіко-математичних моделей, методів їх розв’язування та аналізу з метою використання в економіці, набуття вмінь використання моделей у практиці управління фінансовими процесами на різних ієрархічних рівнях національної економіки.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

Знати: засадні принципи та прийоми математичного моделювання; економетричні методи, необхідні для перевірки та виявлення нових емпіричних залежностей; побудови надійного прогнозу; принципи кількісного аналізу фінансових процесів; принципи емпіричного виведення фінансових залежностей; ступінь і характер впливу окремих факторів на фінансові показники.

Вміти: створювати економетричні моделі з використанням комп’ютерної техніки з метою пояснення поведінки досліджуваних фінансових процесів; оцінювати параметри економетричних моделей з метою пояснення поведінки досліджуваних фінансових процесів; проводити комплексний аналіз результатів оптимізації процесів в діяльності суб’єктів господарювання; перевіряти гіпотези про властивості фінансових показників прийняття обґрунтованих управлінських рішень; розробка поточних та перспективних фінансових планів і програм діяльності суб’єктів господарювання.

Матеріали для студентів денної форми навчання:

Робоча програма навчальної дисципліни

Робочий регламент

Лекційні матеріали

Матеріали до лабораторних занять

Матеріали до самостійної роботи

Матеріали для студентів заочної форми навчання:

Робоча програма навчальної дисципліни

Робочий регламент

Тематичний план лекцій

Теми лабораторних занять

Матеріали до самостійної роботи