Теорія ймовірності і математична статистика

Викладачі:

Коломієць Світлана Володимирівна

Койбічук Віталія Василівна

Актуальність дисципліни. Курс «Теорія ймовірності і математична статистика» відноситься до однієї з фундаментальних загальнотеоретичних дисциплін у вищій освіті. Зростання ролі статистичного аналізу у формуванні сучасної концепції управління пов’язано з двома основними тенденціями. Перша з них полягає в тому, що для ефективного управління необхідним є наукове формування інформаційного ресурсу. Друга полягає в тому, що необхідним є удосконалення методів збору і аналізу даних. Комплексний підхід у підготовці висококваліфікованих спеціалістів передбачає глибоке вивчення сучасних методів збору, обробки та статистичного аналізу даних.

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань і практичних навичок з основ математичного апарату, основних методів кількісного вимірювання випадковості дії факторів, що впливають на будь-які процеси, засад математичної статистики, яка використовується під час планування, організації та управління виробництвом, оцінювання якості продукції, системного аналізу економічних структур та технологічних процесів.

Завдання дисципліни: вивчення основних принципів та інструментарію математичного апарату, який використовується для розв'язування економічних задач, математичних методів систематизації, опрацювання та застосування статистичних даних для наукових та практичних висновків.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

Знати: правила аналітичних перетворень, методи розв’язання математичних задач, основні формули, означення, теореми вищої математики, правила коректної постановки математичних задач і перевірки адекватності їх розв’язання.

Вміти: розробляти математичні моделі, пов’язані з дослідженням прикладних задач, при розв’язанні задач вибирати та використовувати необхідні обчислювальні методи і засоби (ПК, таблиці, довідники), аналізувати отримані результати і виробляти практичні рекомендації, самостійно вивчати навчальну літературу з математики.

Матеріали для студентів денної форми навчання:

Робоча програма навчальної дисципліни

Робочий регламент

Лекційні матеріали

Матеріали до практичних занять

Практикум до практичних занять

Матеріали до самостійної роботи

Індивідуальні завдання

Навчальний посібник

Матеріали для студентів заочної форми навчання:

Робоча програма навчальної дисципліни

Робочий регламент

Тематичний план лекцій

Теми практичних занять

Матеріали до самостійної роботи

Індивідуальні завдання