Алгоритмізація

Викладачі:

Койбічук Віталія Василівна

Актуальність дисципліни. Алгоритмізація – навчальна дисципліна, яка займається вивченням процесу створення алгоритмів і переведення їх на мову програмування. Актуальність вивчення дисципліни зумовлена необхідністю оптимізувати роботу з різними видами інформації. Сучасний фахівець з економічної кібернетики, крім ґрунтовних знань про апаратно-програмний комплекс персонального комп’ютера, ще й має високий рівень інформаційно-цифрової компетентності, здатен самостійно здійснювати алгоритмізацію та програмування типових способів обробки інформації та вносити власні раціоналізаторські пропозиції стосовно удосконалення процесів алгоритмізації та програмування, а також подальшого використання складених алгоритмів у практичній діяльності певного суб’єкта господарювання.

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань і практичних навичок з розробки алгоритмів і створенні на їх основі комп’ютерних програм для вирішення типових задач інформатизації економіки.

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних і практичних підходів до постановки і аналізу задач з програмування, розробки алгоритмів і комп’ютерних програм, набуття вмінь застосовувати знання і навички в діяльності, пов’язаній з інформатизацією економіки.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

Знати: основні положення теорії алгоритмів та її застосування; базові алгоритми та структури даних для вирішення математичних задач, обробки масивів, обробки даних на основі списків та дерев, обробки текстових даних на основі регулярних виразів, задач, що потребують використання різних систем числення, задач криптографії та хешування; алгоритмічну мову програмування високого рівня.

Вміти: робити постановку та аналізувати задачу, розробляти алгоритм її вирішення та формувати необхідні структури даних; створювати проект комп’ютерної програми; розробляти саму програму та доводити її коректність; здійснювати оцінку складності та виконувати оптимізацію алгоритмів і програм.

Матеріали для студентів денної форми навчання:

Робоча програма навчальної дисципліни

Робочий регламент

Тематичний план лекцій

Матеріали до лабораторних занять

Матеріали до самостійної роботи