Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі

Викладачі:

Кузьменко Ольга Віталіївна

Роєнко Вікторія Володимирівна

Мета дисципліни: формування системи знань з методології та інструментарію побудови і використання оптимізаційних економіко-математичних моделей.

Завдання дисципліни: вивчення основних принципів та інструментарію постановки задач, побудови оптимізаційних економіко-математичних моделей, методів їх розв’язування та аналізу з метою використання в економіці.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

Знати: концептуальні основи побудови оптимізаційних економіко-математичних моделей; особливості та методологію розробки економіко-математичних моделей; принципи та прийоми математичного моделювання; послідовність та сутність етапів моделювання соціально-економічних явищ та процесів; методи оптимізації різних задач, принципи кількісного аналізу економічних процесів; властивості та основні аспекти економічної інтерпретацій розв’язків задач економіко-математичного моделювання.

Вміти: створювати економіко-математичні моделі економічних процесів та явищ з використанням комп’ютерної техніки з метою пояснення поведінки досліджуваних економічних процесів; проводити комплексний аналіз результатів оптимізації процесів в діяльності суб'єктів господарювання; перевіряти гіпотези про властивості економічних показників прийняття обґрунтованих економічних рішень; розробляти тактичні і стратегічні програми діяльності суб'єктів господарювання.

Матеріали для студентів денної форми навчання:

Робоча програма навчальної дисципліни

Робочий регламент