Вища математика

Викладачі:

Коломієць Світлана Володимирівна

Койбічук Віталія Василівна

Актуальність дисципліни. На сучасному етапі розвитку економіки важливу роль відіграє базова підготовка спеціалістів, одним з важливих елементів якої є вивчення дисциплін математичного циклу, зокрема «Вищої математики». Зумовлено це тим, що при економічному аналізі конкретних задач використовується метод математичного моделювання, який дає позитивні результати як у виробничій, так і в адміністративній сфері діяльності. Для того, щоб зрозуміти як будуються економіко-математичні моделі, щоб навчитися їх досліджувати, студенти повинні досконало володіти основами вищої математики.

Мета дисципліни: ґрунтовне засвоєння основ математичного апарату, необхідного для розв’язання теоретичних і прикладних завдань економіки та управління, розвиток вміння використовувати математичний апарат при дослідженні економіко-математичних моделей і систем.

Завдання дисципліни: вивчення основних принципів та інструментарію математичного апарату, який використовується для розв'язання теоретичних і практичних задач економіки, при побудові та дослідженні економіко-математичних моделей.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

Знати: основи математичного апарату, необхідного для розв’язання математичних та фінансово-економічних задач, побудови економіко-математичних моделей та їх аналізу.

Вміти: розв’язувати типові завдання з вищої математики, використовувати інструментарій вищої математики при побудові та дослідженні економіко-математичних моделей, при економічному прогнозуванні; проводити аналіз одержаних результатів; самостійно засвоювати інші методи досліджень для розв’язання практичних задач; мати навички роботи зі спеціальною літературою з математики та її прикладних питань.

Матеріали для студентів денної форми навчання:

Робоча програма навчальної дисципліни

Робочий регламент

Лекційні матеріали

Матеріали до самостійної роботи

Матеріали до практичних занять